De website www.volendam.nl is een onafhankelijke nieuwswebsite met informatie over de historie van FC Volendam. Statistieken en een digitaal (foto) museum zullen onderdeel worden van deze website. www.volendam.nl heeft geen enkele relatie en/of is betrokken tot de officiële club website www.fcvolendam.nl. 

 Deze website is de digitale uitgave van het boek 75 jaar Voetbal in Volendam (uitgave 1995) en aangevuld en gecorrigeerd tot 2023. Alle foto’s uit het verleden zijn verkregen vanuit  de functie “vrijwilliger bij FC Volendam”  en voor niet commercieel gebruik.  Overige foto’s komen uit het archief van fotograaf Rob Lezer en Pro Shots Photo Agency B.V.

Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan nog de redactie nog de www.volendam.nl aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de website zou kunnen voorkomen. Voor overname van illustraties en foto’s is voor zover mogelijk toestemming aan rechthebbende gevraagd. Degene die desondanks menen dat dit naar hen toe onvoldoende is gebeurd, wordt verzocht contact op te nemen info@volendam.nl .

.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.volendam.nl. Ingesloten externe media en gelinkte nieuws of content vallen buiten de verantwoordelijkheid van www.volendam.nl

Voor zover het maken van kopieën uit deze website is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912, juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze website in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de volendam.nl te wenden.

Engelse vlag | Vlaggen Engeland 30x45cm voordelig kopen bij ... All rights reserved. No part of this website may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanicaly, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the www.volendam.nl.

error: © FotoPersBureau Lezer